Kraftigt pensionsfall ger mindre än halva lönen i allmän pension

22 april, 2014

Mindre än halva lönen i allmän pension och en total pensionsnivå på tre fjärdedelar av slutlönen, så ser verkligheten ut för personer födda 1946. Fortsätter pensionsfallet i samma takt kommer de som är födda 1995 bara att få 41 procent av slutlönen i allmän pension, visar en ny rapport från Folksam.

Rapporten baseras på en särskild registerbearbetning som Statistiska centralbyrån (SCB) gjort på uppdrag av Folksam. I rapporten kan utläsas att den totala pensionsnivån sjönk från 86 till 77 procent av slutlönen för årskullarna födda 1938-1946. Det är ett kraftigt pensionsfall som beror på att den allmänna pensionen minskade från 61 till 49 procent av slutlönen för personer födda 1938-1946. Om det fortsätter på samma sätt kommer den som är född 1995 bara att få 41 procent av slutlönen i allmän pension. Senareläggs däremot pensioneringen till 69 års ålder stiger pensionen till 63 procent

Allt talar för att den allmänna pensionen fortsätter att sjunka på grund av en minskad dödlighet och ökad livslängd. Något som inte har kompenserats med en senareläggning av pensioneringen i motsvarande grad. Folksams rapport visar också att allra sämst är det för kvinnorna. Den genomsnittliga totala pensionsnivån för kvinnor födda 1946 uppgick till 15 840 kronor per månad, vilket motsvarar 74 procent av den genomsnittliga pensionen för män. Män har dessutom nästan dubbelt så mycket i tjänstepension som kvinnor.
Pressmeddelande från Folksam ›

Vad du kan få hjälp med
Som en del av din medlemsservice hjälper Lärarförsäkringar dig med dina pensionsfrågor. Det kan vara med vilka val du kan göra för din allmänna pension eller tjänstepension. Vi kan också hjälpa dig med ett pensionssparande anpassat efter dina behov.
Boka pensions- och sparanderådgivning ›

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Omvärldsbevakning
Lämna kommentar;

Ditt okända försäkringsskydd

15 april, 2014

okanda_forsakringar

När många hör ordet försäkring så tänker man sig en privat försäkring som exempelvis en hemförsäkring eller en reseförsäkring som tecknas via ett försäkringsbolag och som gäller så länge man betalar en månatlig premie. Men förutom de privata försäkringarna finns en hel del andra alternativ, arbetar du till exempel på en arbetsplats med kollektivavtal så omfattas du av flera försäkringar genom din arbetsgivare. Vilket bolag som ansvarar för vilken försäkring beror på vilket avtalsområde du är anställd inom. I texten nedan har vi sammanställt några av dessa försäkringar.

Om du blir sjukskriven
Om du blir sjuk betalar din arbetsgivare ersättning, så kallad sjuklön, för lön och förmåner som du som anställd gått miste om till följd av nedsättningen i arbetsförmågan, utan inkomsttak under de första 14 dagarna. Efter 14 dagar, när sjuklönen från arbetsgivaren upphör, kan Försäkringskassan besluta om sjukpenning. Sjukpenning ligger på 80 procent (den så kallade normalnivån) eller 75 procent (fortsättningsnivån, kan sökas efter 364 dagar) av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) som normalt baseras på din aktuella inkomst. Ersättningen ges på årsinkomster upp till 7,5 prisbasbelopp vilket 2014 innebär 330 000 kr.

Förutom de 75 eller 80 procenten från Försäkringskassan så får du mellan dag 15 och 90 ersättning från din arbetsgivare på ungefär 10 procent. När så dag 91 anländer så upphör ersättningen från arbetsgivaren och ersätts av något som heter Avtalsgruppförsäkringsjukförsäkring, eller AGS-KL, och som gäller för dig som är anställd i kommun, landsting/region eller Svenska kyrkan. Får du inte ersättning från din arbetsgivare mellan dag 15 och 91 så börjar AGS-KL betala ut ersättning redan från dag 15. Ersättningen från AGS-KL betalas sedan ut till dag 360. Även du som har en statlig eller privat arbetsgivare med kollektivavtal, kan utöver sjuklön enligt lag, ha rätt till ytterligare ersättningar under din sjukfrånvaro. Många kollektivavtal ger de anställda en sjuklön som är högre än de 80 procent av lönen som lagstiftningen anger.

Livförsäkring för anställda i kommun och landsting
Tjänstegrupplivförsäkring för arbetstagare i kommun och landsting, eller TGL-KL, är en livförsäkring som din arbetsgivare tecknat åt dig. Försäkringen betalar ut ersättning till dina efterlevande om du avlider före 67 års ålder medan du fortfarande är kommun- eller landstingsanställd. Försäkringen betalas ut med ett skattefritt engångsbelopp förmånstagare enligt ett generellt förmånstagarförordnande. Hur mycket pengar det blir beror på i vilken omfattning du har arbetat, hur gammal du är vid dödsfallet och vilka dina efterlevande är.

Tjänstegrupplivförsäkringen betalas vid den försäkrades dödsfall ut till make/maka (registrerad partner jämställs med make/maka), sambo tillsammans med barn om sådana finns (med barn menas den avlidnas arvsberättigade barn i första led) samt till arvsberättigade barn i första led. För att vara säker på att pengarna går till den person du önskar så kan du fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande där du har möjlighet att själv välja vilka som ska vara förmånstagare. TGL-KL innehåller grundbelopp, barnbelopp (betalas ut till barn som ännu inte fyllt 20 år) och begravningshjälp, samt en makeförsäkring. Det sistnämnda innebär att om den försäkrades make/maka avlider utan en egen livförsäkring, så kan den försäkrades TGL-KL gälla i vissa fall. På KPA:s hemsida finns en översikt över ersättningar från tjänstegrupplivförsäkringen. Är du privat eller statligt anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal så omfattas du av TGL eller TGL-S, alltså även i det fallet en tjänstegrupplivförsäkring. Men det skiljer sig mellan avtalen vem som får pengarna. Därför kan det vara bra att undersöka, alternativt fylla i ett förmånstagarförordnande, för att på så sätt bestämma vem som ska stå som förmånstagare och därmed få livförsäkringspengarna om den försäkrade avlider.

Om du skadar dig på arbetet
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, eller TFA-KL, är en försäkring för kommunalt anställda som omfattar tre olika kategorier av arbetsskador. Försäkringen gäller vid arbetsolycksfall, det vill säga ett olycksfall som inträffar under arbetstid, vid färdolycksfall, som inträffar på väg till eller ifrån arbetet och vid arbetssjukdom, som kan uppkomma eller försämras till följd av arbetet. Ersättningen är ett komplement till den du får från Försäkringskassan. Du kan bland annat få ersättning för inkomstförlust, kostnader, sveda och värk, bestående besvär, ärr och tandskador. Försäkringen heter TFA om du är privat anställd eller PSA om du är statligt anställd.

Premiebefrielseförsäkring  för anställda i kommun och landsting
Vanligtvis betalar arbetsgivaren in premier till avtalspensionen, men inte när man exempelvis är föräldraledig eller långtidssjukskriven. När man arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas man av Premiebefrielseförsäkring eller Avgiftsbefrielseförsäkring. Det man kan göra i det fall man är föräldraledig (med föräldrapenning) eller långtidssjukskriven, om en sådan försäkring är tecknad, är att kontakta det försäkringsbolag där arbetsgivaren har sin premiebefrielseförsäkring, så betalar de in premierna under perioden då arbetsgivaren inte gör det. Om du är privat eller statligt anställd så vänd dig till din arbetsgivare för mer information.

Kostnadsfria försäkringar hos Lärarförsäkringar
Lärarförsäkringar erbjuder två kostnadsfria försäkringar till medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. För aktiva medlemmar i förbunden så ingår en inkomstförsäkring som (medlemskap i A-kassan och ett av förbunden krävs för att den ska fungera) ger ersättning med upp till 80 procent av en medlems inkomst vid arbetslöshet.

Gravidförsäkring bas är en kostnadsfri försäkring som dock aktivt måste tecknas för att gälla. Gravidförsäkring bas ger exempelvis ersättning vid dödsfall, tandskador och medicinsk invaliditet vid olycksfall eller vid behov av krisbehandling.

Mer läsning
Mintrygghet.se

 

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt
11 Kommentarer »

Nytecknande av pensionsförsäkringar upphör

15 april, 2014


Igår, 14 april 2014, meddelade försäkringsbolaget Folksam i ett pressmeddelande att de från och med första maj i år stoppar nytecknade av privata pensionsförsäkringar med löpande inbetalningar.

Eftersom Lärarförsäkringar vid nytecknade av pensions- och målsparande rekommenderar Folksams försäkringar betyder det att även Lärarförsäkringar övergår till att rekommendera kunderna att spara i kapitalförsäkringar istället för pensionsförsäkringar.

Anledningen till Folksams beslut är att regeringen lagt fram ett förslag om att sänka avdragsrätten för privat pensionssparande från 2015 och därefter helt ta bort avdragsrätten från 2016. Förslaget är för närvarande ute på remiss och beslut i frågan väntas under hösten. Tills Folksam vet om det blir en fortsatt avdragsrätt eller inte stoppas alltså nytecknande av privata pensionsförsäkringar.

– Vi tycker att det är synd att pensionsförsäkringarna stoppas innan vi vet vad det blir för beslut i frågan om avdragsrätten. Detta eftersom vi ser ett stort behov av ett sparande som verkligen avsätts till pensionen. Man kan göra uttag från en pensionsförsäkring först från 55 års ålder vilket gör att pengarna finns kvar till det som det var tänkt när sparandet startades när man en dag ska gå i pension. Vi har samtidigt förståelse för Folksams beslut eftersom avdragsrätten är under översyn och väljer att rekommendera även våra kunder ett sparande i kapitalförsäkring istället för i pensionsförsäkring när det gäller eget sparande till pensionen under den här perioden. Vad det gäller avdragsrätten så har vi redan uttalat att vi tycker att det är fel att ta bort den eftersom vi ser ett stort behov av uppmuntran till sparande som faktiskt avsätts specifikt till den framtida pensionen. Vi ser hellre en utveckling åt andra hållet, nämligen större avdragsrätt och en uppmuntran till eget sparande oavsett lönenivå, säger Therése Fredriksson, rådgivningschef på Lärarförsäkringar.

Kunder som redan har ett sparande i en pensionsförsäkring eller i en IPS kan fortsätta med det sparandet och passa på och använda avdragsrätten så länge den finns kvar.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Omvärldsbevakning, Pension, rådgivning
Lämna kommentar;

Många oroliga över sin pension

10 april, 2014

senior-larare

I en undersökning från pensionsbolaget AMF så konstateras att 40 procent i åldrarna 25 till 65 år är oroliga eller stressade över sin pension. Anledningen till det, skriver man, är osäkerhet kring ekonomin, de många valmöjligheterna och svårigheter att få en ordentlig helhetsbild. Vidare konstateras att kvinnor och låginkomsttagare är mest oroliga.

– Det är ingen nyhet att många har huvudbry kring pensionsfrågan och att lusten att göra något är låg. Mycket av oron är kopplad till osäkerhet och att man inte vet vad man förväntas göra. Jag tror många skulle bli lugnare av att veta att det inte är engagemanget som är avgörande. Det viktigaste är den totala tiden i arbetslivet, lönen och att man har en tjänstepension. Det är detta som främst avgör pensionens storlek, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF.

Ta tag i det!
Om du är medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund så erbjuds du som en del av din medlemsservice pensions- och sparanderådgivning över telefon eller på Lärarförsäkringars kontor i Stockholm där du kan få svar
på frågor och tips om hur du ska gå till väga för att få en så bra pension som möjligt.

Hur det går till
Inför din pensions- och sparanderådgivning så sammanställer våra rådgivare dina olika  pensionsinnehav och ger dig en prognos för din framtida pension. De ser  också över ditt behov av att komplettera med ett eget  pensionssparande. Du får också hjälp med valen för  premie- och tjänstepensionen. I rådgivningen ingår även att se över ditt  efterlevandeskydd, dina sjukförsäkringsförmåner, din övriga försäkringssituation och ditt behov av övrigt  sparande. Boka rådgivning.

Om du snart går i pension
Ska du snart gå i pension så erbjuder Lärarförsäkringar också Pensionsplanering. Pensionsplaneringen är för dig som vill ha hjälp med praktiska frågor som hur pensionen kan tas ut eller hur den påverkas om du går i förtid, arbetar deltid eller ytterligare ett par år. Boka pensionsplanering.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Pension, rådgivning
Lämna kommentar;

Hur hög livförsäkring behöver man?

18 mars, 2014

En livförsäkring skaffar du inte i första hand för din egen skull utan för dina närmaste. Den kan till exempel göra det möjligt för din familj att bo kvar i huset eller lägenheten om något skulle hända dig.

Du väljer själv en ersättningsnivå som passar din livssituation. Från 300 000, som är grundbeloppet, till 2 000 000 kronor. Lever du tillsammans med någon är det viktigt att ni har varsin livförsäkring så att ni skyddar varandra, eventuella barn och den gemensamma ekonomin. Därför kan du även medförsäkra make/sambo hos Lärarförsäkringar. Det är även möjligt att ha fler än en livförsäkring.

Men hur hög bör livförsäkringen vara?

Om du har lån eller skulder
En sak som är viktig att tänka på är lånesituationen på din bostad om du bor i bostadsrätt eller villa. Om ni delat på lånet är det viktigt att säkra upp så att din partner kan bo kvar även om du skulle gå bort. Här rekommenderas alltså att livförsäkringen åtminstone täcker halva lånet. Har ni ett lån på 2 miljoner bör livförsäkringen alltså ligga på minst 1 miljon per person. Givetvis bör även andra lån eller skulder som man har tas med i beräkningen. Dock behöver man inte räkna med studielån hos CSN, då CSN skriver av lånet vid dödsfall.

Försörjning
En annan viktig aspekt är hur beroende dina anhöriga är av din inkomst. Har du exempelvis barn så är det även något som bör vägas in och diskuteras med din partner. Man kan exempelvis tänka sig att den huvudsakliga försörjaren har en högre livförsäkring. Man kan också fundera på om livförsäkringen ska täcka ett antal månaders nettolön.

Försäkringsbehov ändras under livet
Tänk också på att försäkringsbehov ofta förändras under livet. Behovet av livförsäkringar för en medelålders barnfamilj skiljer sig ofta från exempelvis ett par med utflugna barn som närmar sig pensionen. Vettigt är att kontinuerligt se över sitt behov och anpassa det så man inte är vare sig under- eller överförsäkrad. Det är något Lärarförsäkringar kan hjälpa dig med.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Kundservice, produkter, Vanliga frågor
Lämna kommentar;

Kostnadsfri juridisk hjälp för Lärarförsäkringars kunder

17 mars, 2014


Genom ett samarbete mellan Lärarförsäkringar och Stance juristbyrå kan du som är kund hos Lärarförsäkringar få kostnadsfri juridisk hjälp av Juristjouren samt vid behov personlig familjejuridisk hjälp till en förmånlig kostnad av Stance juristbyrå.

Ett samtal till Juristjourens rådgivare är gratis och du kommer i kontakt med dem på nummer 0771-333 444. Rådgivarna kan hjälpa dig med frågor inom exempelvis familjerätt, arvsrätt, bostadsjuridik och arbetsrätt. Juristjouren har öppet måndag-fredag 08:00-17:00. Samtalet kostar som ett lokalsamtal.

Niklas Eriksson som är kundtjänstchef på Juristjouren ger nedan svar på två av de vanligaste frågorna som Juristjouren får.

Vi ska gifta oss, behöver vi upprätta ett äktenskapsförord?
Om ni önskar reglera någon eller några av era respektive tillgångar som enskild egendom så behöver ni upprätta ett äktenskapsförord. Med enskild egendom menas att det inte kommer att ingå i en bodelning vid en eventuell skilsmässa. Ett äktenskapsförord skall skrivas under av båda parter och skall för dess giltighet skickas in till skatteverkets äktenskapsregister för registrering.

 Ärver jag och min sambo varandra om någon av oss går bort?
Sambos ärver inte varandra enligt lag. Om ni önskar ärva varandra så ska ni upprätta ett testamente där ni uttrycker en sådan önskan. Om ni inte har barn så står det er fritt att testamentera 100% av er kvarlåtenskap till varandra. Om ni har barn så kan ni testamentera maximalt 50% av er kvarlåtenskap till varandra. Anledningen till det är att barn har en oinskränkt rätt till en så kallad laglott. Laglotten utgör 50% av en förälders kvarlåtenskap fördelat på antal barn.

När det kommer till familjejuridisk rådgivning kan du exempelvis få hjälp med att skriva testamente, äktenskapsförord och olika former av samboavtal.  Om rådgivaren och kunden kommer överens om att exempelvis ett testamente ska tas fram bokar rådgivaren ett möte med en jurist på Stance.

Läs mer och se priser för familjejuridisk rådgivning på Lärarförsäkringars hemsida

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Allmänt, Trygghet för hela familjen
4 Kommentarer »

Det orange kuvertet är här!

17 mars, 2014


När du går i pension är tanken med dagens pensionssystem att du ska ha samlat ihop pensionsrätter på miljonbelopp. Att läsa om hur ett sådant sparande har utvecklats under året borde vara riktigt spännande, öppna därför ditt orange kuvert!

Det orange kuvertet är årsbeskedet för din allmänna pension. Har du börjat ta ut din allmänna pension finns det bland annat information om utbetalningsdagar och hur mycket pension du får månad för månad. Du som fortfarande sparar till pensionen får information om hur mycket du hittills sparat ihop, vilka premiepensionsfonder det är du sparar i och hur ditt sparande har utvecklats.

De allmänna pensionen består av två delar, dels inkomstpensionen, dels premiepensionen. Inkomstpensionens utveckling är inget som du själv kan göra något åt, utvecklingen av den delen avgörs av den ekonomiska utvecklingen i landet. Däremot kan du själv påverka premiepensionen genom att själv välja vilka fonder som premiepensionen ska placeras i. Om du inte gjort något val (eller om du varit nöjd med ickevals-alternativet och medvetet valt att fortsätta spara i det alternativet) så står det i ditt orange kuvert att du sparar i AP7Såfa. Om du har gjort ett val finns de fonder som du valt uppräknade på sidan två i det orange kuvertet. Där står det också hur de utvecklats under året. Det finns också uppgift om utvecklingen för den genomsnittlige pensionsspararen som du kan jämföra dina fonders utveckling mot.

Det är viktigt att komma ihåg att den allmänna pensionen är en del av din totala pension. För de allra flesta finns också en tjänstepension och för dig som själv sparar består den av ytterligare en del. Om du vill få koll på ditt totala pensionssparande kan du använda minpension.se. Kom också ihåg din möjlighet att vända dig till en rådgivare hos oss för att få hjälp med att se över ditt sparande och dina behov. Vi har också pensionsplanering för dig som närmar sig pensionen.

Det finns en utförlig guide på Pensionsmyndighetens webbplats där du kan få stöd i hur du läser ditt orange kuvert.

Therese Fredriksson Skriven av: Therese Fredriksson
Taggar: , , , , , , , , , , ,
Kategori: Pension
2 Kommentarer »

Varför man bör gå på en pensions- och sparanderådgivning

17 mars, 2014

Lärarförsäkringar erbjuder dig som är medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund pensions- och sparanderådgivning. Många känner dock ett visst motstånd mot att ta tag i sin pensionssituation, så vi lät några av dem som arbetar med pensioner på Lärarförsäkringar ge oss konkreta exempel på varför en pensions- och sparanderådgivning är så viktig.

Under en pensions- och sparanderådgivning berättar rådgivaren exempelvis om hur du ska gå till väga för att få så bra pension som möjligt, samt tipsar om annat sparande som kan vara fördelaktigt för dig. Pension är dock ett knepigt ämne och många har svårt att ta tag i det. De som kan det här bäst på Lärarförsäkringar är givetvis de som arbetar med det, så därför frågade vi våra rådgivare om deras bästa anledningar till varför man egentligen bör ta en rådgivning, förutom att det går snabbt och både går att göra via telefon eller genom ett besök på vårt kontor i centrala Stockholm (vi bjuder dessutom på kaffe).

Varför bör man ta tag i det och gå på en pensions- och sparanderådgivning?

Therése leder Lärarförsäkringars rådgivningsverksamhet och tycker att det finns fem anledningar att gå på en rådgivning som är extra viktiga:

  1. Du får koll på var du sparar till din framtida pension.
  2. Du får konkreta råd om det finns något du behöver göra, som att teckna en försäkring, påbörja ett sparande, avsluta en försäkring eller exempelvis lägga till återbetalningsskydd.
  3. Du ökar din förståelse för pensionssystemet i sin helhet, olika saker du hör om på tv och läser om i tidningen får nu sin förklaring.
  4. Om du behöver hjälp med testamente, samboavtal eller liknande uppmärksammar vi dig på det och lotsar dig vidare till vår samarbetspartner.
  5. Du får ditt totala sparande anpassat utifrån din situation; exempelvis din ekonomiska situation eller familjesituation, och dina förutsättningar – exempelvis tid du ska spara och den risk som du är villig att ta.

Agneta arbetar som rådgivare på Lärarförsäkringar och ger fyra anledningar till varför en rådgivning är viktig:

  1. Du som ska gå på en rådgivning har möjlighet att innan rådgivningen fylla i och skicka in en informationsfullmakt och ett frågeformulär. Med informationen du fyller i kan vi ta fram en pensions- och försäkringssammanställning som gör att du får koll på sin helhetsbild (förmåner enligt lag, kollektivavtal och privata försäkringar).
  2. Genom pensionssammanställningen få en uppfattning om du sparar tillräckligt mycket.
  3. Hur du påverkar din pension så att den blir så bra som möjligt och dessutom får du hjälp avseende placering av tjänstepension och premiepension.
  4. Få hjälp med att se över så att du är rätt försäkrad. Det vill säga varken betalar något i onödan eller är oförsäkrad.

Hur du bokar en rådgivning
Du bokar enkelt direkt på vår hemsida via din dator eller smarta telefon. Klicka här för att komma till bokningsformuläret. Du kan även ringa kundtjänst på 0771-21 09 09 för att boka.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , , ,
Kategori: Allmänt, rådgivning
2 Kommentarer »

Lärarförsäkringar utbildar ombud

5 mars, 2014

Nyligen besökte Lärarförsäkringar Gotland och deltog bland annat vid en facklig ombudsutbildning för gotländska lärare.

Det är näst intill fullsatt i Gotlandssalen, belägen i Lärarförbundets lokaler i Visby på Gotland, där Lärarförsäkringars föreläsare Ludwig Hoffmann utbildar om försäkringar och pension för gotländska ombud. Utbildningen inleds med att Ludwig går igenom Mintrygghet.se, en hemsida som tar upp olika scenarion som kan inträffa såsom arbetsskador eller sjukdom och hur man går tillväga om något inträffar och vilka regler och avtal som gäller.
– Om man skadar sig på väg till eller från jobbet, räknas det också som en arbetsskada, frågar en av de deltagande ombuden.
– Ja, det är ett ”färdolycksfall” på väg till arbetet, kör en bil på dig på vägen till arbetet är det dock bilens försäkring eller trafikförsäkringen som gäller. Men när du gått över tröskeln hemma så är det istället din privata olycksfallsförsäkring som gäller, exempelvis om du har en olycksfallsförsäkring fritid hos Lärarförsäkringar, svarar Ludwig.

Utbildningen fortsätter med att Ludwig går igenom Lärarförsäkringar som företag och vilka försäkringar som erbjuds. Bland annat berättar han om systemet med automatanslutning och att det bland annat används för att medlemmar med tidigare hälsoproblem som exempelvis astma eller allergier inte ska nekas försäkring.
– Jag blev nekad att teckna sjuk- och livförsäkring i flera bolag innan jag blev automatansluten till Lärarförsäkringar säger ett av ombuden, men jag är osäker på om min försäkring faktiskt gäller då jag varit sjuk tidigare?
– Om du var fullt arbetsför, det vill säga att du inte var sjukskriven när du blev automatansluten så gäller försäkringen, svarar Ludwig.

Föreläsningen avslutas med en genomgång av pensionsområdet och vad som är viktigt att tänka på. Pensionspyramiden gås igenom och exempel ges bland annat på hur mycket man kan tjäna om man slutar arbeta vid 67 år istället för 65 år.
– Vi som jobbar deltid, 75-80 procent, hur ska vi tänka angående pensionssparande, undrar en av deltagarna.
– Att spara exempelvis 1000 kr i månaden är en bra start, men bra är också att sitta ner under en individuell rådgivning och titta på din specifika situation, svarar Ludwig.

Linn som arbetar som förskollärare på förskolan Korallen och är ombud hos Lärarförbundet på Gotland tycker att utbildningen var givande.
– Jag tycker att utbildningen gav en bra inblick i försäkringar, men även om arbetsskador som jag inte haft inblick i tidigare. Skönt att veta när man får frågor som ombud. Jag vet nu också att jag kan leta efter svar på Mintrygghet i framtiden. Det var intressant att få information om individuell pensionsrådgivning. Det är något som jag som ombud kommer att ta med mig till mina medlemmar, säger Linn.

Om du vill att Lärarförsäkringar deltar vid en ombudsutbildning på din skola eller arbetsplats
Lärarförsäkringar besöker regelbundet ombudsträffar över hela landet. Har du några frågor eller vill du boka någon av Lärarförsäkringars föreläsare att komma och föreläsa? Kontakta Ludwig Hoffman, ludwig.hoffman@lararforsakringar.se, telefon 08-442 87 12 eller Sari Wonsell, sari.wonsell@lararforsakringar.se, telefon 08-442 87 11. Föreläsningen är kostnadsfri.

 Skriven av: paul.karjus
Taggar: , , , , , ,
Kategori: Allmänt, rådgivning
Lämna kommentar;

Välkommen till oss på Lärarförsäkringar!

25 februari, 2014

Vi välkomnar Erica som börjar hos oss i början av april. Erica kommer att arbeta med att skapa möten om pensioner för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar.  Mötena ska ge den enskilde medlemmen möjlighet att göra medvetna pensionsval.

Nedan följer en kort presentation av Erica.

Namn: Erica König

Ålder: 39 år

Kommer att arbeta som på Lärarförsäkringar: Marknadskoordinator Lärarfonder

Arbetat tidigare: Praktikertjänst som Pensionsspecialist

Familj: Mina söner Moltas 8 år och Malte 7 år

Bor: Kallhäll

Gör på fritiden: Umgås med mina söner. Vi brukar aktivera oss så mycket som möjligt utomhus, nu på vintern blir det mycket skridskoåkning. Träffa vänner. Träna försöker jag också göra och det kan bli allt från promenader, dansa salsa eller gå och träna på gym

Äter helst: Mustiga grytor

Lyssnar på: Musik betyder mycket för mig och jag är en allätare med allt från rap, soul, musikaler och latinska rytmer

Favoritprogram på TV: Så mycket bättre, humorprogram som Partaj, SNN news etc.

Okänd talang: Min passion i livet är dans. Som ung dansade jag tiodans och har på senare år tagit upp dansen igen men då iform av salsa och west coast swing bl.a.

Håkan Lind Skriven av: Håkan Lind
Taggar: ,
Kategori: VD har ordet
Lämna kommentar;