Garantinivån i tidigare pensionsavtalet PA-KL höjs


För dig som blev sjuk innan 1998 och erhöll sjukbidrag, förtidspension eller arbetsskadelivränta så höjs nu garantinivån i tidigare pensionsavtalet PA-KL rejält.

Fram till 1997-12-31 gällde ett äldre pensionsavtal för kommunalt anställda, PA-KL. Denna pensionsförmån är förmånsbestämd och innan utbetalning sker ska den även sammanvägas med den allmänna pensionen. I detta pensionsavtal placeras därmed inga pensionspremier utan detta är mer som en fastställd beräkningsformel och pensionen beräknas först vid 65-års ålder.

Utifrån vissa beräkningsgrunder fastställs hur stor pensionsförmånen kommer att bli procentuellt av lönen. Då pensionen bekostas av staten i första hand, den allmänna pensionen, och av arbetsgivaren i andra hand som en kompletterande ålderspension så behövs uppgifter från båda håll.

Om den allmänna pensionen uppnår taket till full pension kan tjänstepensionen bli 0 kronor. För att inte tappa bort ett nollvärde i systemet har ett garantibelopp på 100 kronor utbetalats.

Alla som omfattas av PA-KL har inte fått 0 kronor utan där kan tjänstepensionen ha kompletterats med ett belopp om den allmänna pensionen inte uppnått det individuella taket.

Den här samordnade ålderspensionen är komplex och har nog varit en av de svåraste förmånerna att även förklara på ett pedagogiskt sätt.

Garantinivån höjs från 100 kronor till 1200 kronor per månad
Glädjande nyheter för alla som omfattas av just PA-KL. Den så kallade garantihundringen höjs från och med 1 juli 2017 till 1200 kronor per månad. Denna summa ska utbetalas retroaktivt senast den 1 juli 2018.

Från och med 1 januari 2018 ska garantisumman, 1200 kronor, börja utbetalas månatligen.

Jag är säker på att det kommer att gå ett glädjesus genom hela landet för alla som har ett sjukfallsår innan 1998 och idag har en ”nollad” utbetalning i sin tjänstepension.

Uppräkning årligen
Garantibeloppet kommer att räknas upp enligt förändring av inkomstbasbeloppet från och med 2019.

Jag blir själv så glad så jag säger GRATTIS till er alla som får denna garantisumma. Jag räknade min första PA-KL-förmån på de som var födda 1935 och jag minns hur krångligt och knepigt det var att informera om att en tjänstepension kunde bli noll och ingenting efter ett långt arbetsliv. Det här är en riktigt trevlig pensionsnyhet.

Utbetalningen sker per automatik
Du behöver inte ansöka om utbetalning av den höjda garantisumma utan det sker per automatik. Från och med januari 2018 kommer du att märka av det på din vanliga månadsutbetalning och innan den 1 juli ska du även ha erhållit den retroaktiva summan för perioden 1 juli till 31 december 2017.

» Kommentera

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Samtalsstöd för dig som har sjukförsäkring


Alla som har sjukförsäkring via Lärarförsäkringar kan vända sig till samtalsstödet och få hjälp att hantera bland annat stress, missbruk, relationsproblem, förändringar samt ekonomiska och juridiska problem.

Samtalsstöd, som ingår för alla som har Lärarförsäkringars sjukförsäkring, fungerar som ett extra stöd om du skulle genomgå en situation som känns svår att hantera på egen hand. Du kanske upplever stress eller mobbning på din arbetsplats, eller är orolig för en vän eller släkting med missbruksproblem.

Tjänsten erbjuder professionell hjälp med såväl arbetsrelaterade som privata problem. Genom samtal med utbildad personal får du hjälp att hantera relationsproblem, stress, missbruk, ekonomiska och juridiska problem, sociala problem eller förändringar. Samtalet är anonymt och kan äga rum dygnet runt under hela året för att ge stöd och vägledning vid bland annat allvarliga händelser som våldssituationer, olyckor och dödsfall. De som tar emot samtalen är socionomer, psykologer, jurister och ekonomer med särskild kompetens kring vägledning av människor som befinner sig i svåra situationer.

Viktigt att veta
I Samtalsstödet ingår inte arbetsrättslig rådgivning eller råd kring hur du ska agera gentemot din egen arbetsgivare. Där ska du ta kontakt med ditt förbund.

Kontakta samtalsstöd
Samtalsstödet är öppet dygnet runt och du ringer anonymt på telefon 0200-22 22 82.

» Kommentera

Räkna ut din hempremie

Se efter vad en hemförsäkring kostar för dig. Det är din ålder och var du bor som avgör premien.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Vad Lärarförsäkringars sjukförsäkring innehållerDe flesta har nog någon gång hört talas om en sjukförsäkring. Men vad innebär och innehåller den egentligen? Nedan finner du fem moment som ingår i Lärarförsäkringars sjukförsäkring.

Månatlig inkomstersättning

Om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall utbetalas en månatlig ersättning på upp till 2 700 kronor per månad i upp till 36 månader. För rätt till ersättning krävs minst halv arbetsoförmåga. I vår sjukförsäkring kan du få månatlig inkomstersättning vid flera sjuktillfällen. I vissa andra sjukförsäkringar har du bara rätt till ersättning en gång.

Omställningskapital
Omställningskapitalet är en extra ersättning i form av ett engångsbelopp på upp till 300 000 kronor. Ersättningen betalas ut när du varit 100 procent arbetsoförmögen i 36 månader under en sammanhängande period av 42 månader. Ersättningen minskar med några procentenheter per år fr.o.m. 40 års ålder till 57 år då rätten till ersättning från omställningskapitalet upphör.

Diagnosförsäkring
Diagnosförsäkring är en ersättning på 75 000 kronor som betalas ut vid svåra diagnoser som: cancer, hjärtinfarkt, stroke, Motorneuron syndrom, MS, Parkinsons sjukdom, kvarstående men av hjärnhinneinflammation (meningit), Neuroborrelios, kvarstående men av TBE, operation av hjärtats kranskärl, operation av förträngning eller aneurysm i aorta, operation av hjärtklaff, upphörande av njurfunktion, organtransplantation, HIV/AIDS från blodtransfusion eller behandling, dövhet, förlust av arm eller ben, blindhet, förlorad talförmåga eller förlamning.

Begravningshjälp
Skulle du avlida före 58 års ålder betalar sjukförsäkringen 20 000 kronor till ditt dödsbo.

Samtalsstöd
Alla som har sjukförsäkring via Lärarförsäkringar kan vända sig till samtalsstödet och få hjälp att hantera bl.a. stress, missbruk, relationsproblem, förändringar samt ekonomiska och juridiska problem. Samtalsstödet är öppet dygnet runt och du ringer anonymt på telefon 0200-22 22 82. Du kan även läsa mer om samtalsstödet här.

Här kan du läsa mer om sjukförsäkringen och se fullständiga villkor

» Kommentera

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Åke Nygren leder stressprojektet kring lärare med utmattningssyndrom


Som vi tidigare skrivit om så genomför Lärarförsäkringar, tillsammans med Karolinska institutet och Förenade Liv, en forskningsstudie kring lärare med utmattningssyndrom. Målet med studien är att hitta en metod för rehabilitering som gör att lärarna både får livet tillbaka och kan gå tillbaka till arbetslivet.

Studien leds av seniorprofessor Åke Nygren vid Karolinska institutet som forskat om stress och psykisk ohälsa i nästan 20 år. Åke har tidigare lett Regeringens rehabiliteringsråd och har också varit med och definierat diagnosen utmattningssyndrom.

Metoden som används i studien kallas för multimodal behandling, vilket betyder att den består av flera samverkande delar. Behandlingen som pågår på heltid i tre veckor består av kollegiala samtalsgrupper, enskilda samtal med psykolog, fysisk och mental träning samt föreläsningar om bland annat kost och livsstil. Alla deltagarna har samma bakgrund och diagnos. Behandlingen sker på Svenska Res anläggning på Gran Canaria, långt bort från hemmet och stressen . Tanken är att dessa delar tillsammans skapar förutsättningar för en fungerande rehabilitering.

– Det finns idag en rad olika behandlingar av utmattningssyndrom som KBT (Kognitiv beteendeterapi), gruppterapi, meditation med mera. Men ingen behandling har hittills haft någon effekt på personernas förmåga att återgå i arbete, vilket är vad vi hoppas kunna åstadkomma i den här studien, säger Åke Nygren.

Resultaten ser lovande ut
Studien består av 60 lärare som får genomgå den behandling som är speciellt framtagen för studien, samt en kontrollgrupp med lika många lärare som får den behandling som erbjuds i den kommun där de bor.

Varje deltagare får en individuell handlingsplan för att kunna hantera vardagen när de kommer hem till Sverige igen. Deltagarnas utveckling följs upp efter 3 månader, 6 månader och efter 1 år.

Vid behandlingsstart får deltagarna göra ett så kallat KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale)-test som visar hur långt gånget personens utmattningssyndrom är.

– Den första behandlade gruppen har nu följts upp efter 6 månader och resultaten ser mycket lovande ut. Samtliga deltagare sänkte sina KEDS-värden vid den första uppföljningen och de lägre värdena kvarstår efter ett halvår. För kontrollgruppen kvarstår samma höga värden vid uppföljningarna som vid första mätningen, berättar Åke.

Förhoppningen är att studien ska visa positiva resultat som gör att modellen kan användas för att hjälpa fler lärare, och drabbade i allmänhet, att komma tillbaka till både livet och arbetslivet samt att förebygga stressrelaterad ohälsa.

» Kommentera

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Mest pension för storstadsbor


Framtida pensionärer i Sveriges storstäder kommer i genomsnitt att få klart högre pension än de som bor i mindre orter. Den genomsnittliga pensionen blir dock ungefär 60 procent för alla pensionärer framgår av statistik från pensionsportalen Minpension.se.

Den stora skillnaden beror på att lönerna i storstäderna är högre. I Stockholm och Uppsala, där man har högst förväntad slutlön beräknas den ligga på 38 000 kr respektive 34 500 kr i månaden när man går i pension. På Gotland och i Jämtland är motsvarande siffra för slutlön omkring 29 000 kr. Det innebär att Stockholmarna i snitt får 22 500 kr i månatlig pension, medans man på Gotland får drygt 5 500 kr mindre, 16 980 kr, enligt Minpension.

Kompensationsgraden, pensionens storlek i förhållande till slutlön, blir däremot i stort sett densamma oavsett var i landet man bor. Den varierar mellan 59,8 procent och 61,5 procent, skriver Minpension.se.

Läs mer på Minpensions hemsida.

» Kommentera

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

EFTERLYSNING: lärare med husdjur i Stockholmsområdet


I höst lanserar Lärarförsäkringar en ny djurförsäkring. Vi skulle därför gärna komma i kontakt med lärare som även är hund-, katt- eller smådjursägare och som kan tänka sig att ställa upp på fotografi tillsammans med sitt husdjur. Då Lärarförsäkringars kontor ligger i Stockholm så är det tyvärr endast i Stockholmsområdet vi har möjlighet att fotografera. Bilderna kommer sedan att användas i vårt produktmaterial för djurförsäkringarna. Dela gärna!

» Kommentera

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Försäkring för alla barn

Välj mellan Barnförsäkring Stor eller Barnförsäkring Bas. Båda omfattar alla barn i familjen.

Lärarförsäkringar erbjuder djurförsäkring


Lärarförsäkringar breddar försäkringsutbudet med djurförsäkringar för hund, katt och smådjur genom ett samarbete med Sveland Djurförsäkringar. Från och med i höst kan medlemmarna i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund försäkra sina husdjur genom Lärarförsäkringar.

– Medlemmarna har frågat efter djurförsäkring och det känns roligt att nu kunna ge lärarnas husdjur ett bra försäkringsskydd, säger Marika Granström, vd på Lärarförsäkringar.

Lärarförsäkringar gick ut på upphandling och valet av samarbetspartner föll på Sveland Djurförsäkring.

– Vi valde Sveland av flera anledningar. Dels för att de är ett väletablerat och renodlat djurförsäkringsbolag med expertkompetens, och dels för att de är ett ömsesidigt bolag, vilket är viktigt för oss. Det erbjudande som vi har tagit fram tillsammans är också riktigt starkt, säger Marika Granström.

Lärarförsäkringar arbetar nu med Sveland för att kunna lansera den nya djurförsäkringen i höst.

– Vi ser framemot att samarbeta med Lärarförsäkringar och är stolta över att ha fått förtroendet att försäkra medlemmarnas fyrbenta vänner. Vårt hjärta bultar för djurens hälsa och tillsammans kan vi erbjuda omfattande försäkringsskydd till förmånligt pris, säger Anette Henriksson, vd på Sveland Djurförsäkringar.

Läs pressmeddelandet

» Kommentera

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Varför en allrisk är bra att ha

Anledningarna att skaffa en hemförsäkring med så kallad allrisk, eller drulle, är flera. Vi har samlat några anledningar nedan till varför vi tycker att alla bör ha en hemförsäkring med allrisk.

Ingen ersättning för skador orsakade av oaktsamhet
Utan en hemförsäkring som innehåller allrisk saknas skydd om du genom oaktsamhet skadar dina ägodelar, till exempel tappar en mobiltelefon i golvet eller vattnet, eller spiller kaffe på datorn. Allrisk ger ersättning upp till 40 000 kr om du skadar eller förlorar en sak på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Både i och utanför hemmet.

Gäller alla som tillhör hushållet
Allrisk-delen av hemförsäkringen gäller självklart även alla som ingår i hushållet (dina barn, sambo och/eller maka/make som är skrivna på adressen).

Bättre skydd på semesterresan
Allrisk följer med på utlandsresan. Även om du befinner dig utomlands när du exempelvis tappar telefonen i vattnet så ger allrisk-momentet i hemförsäkringen ersättning.

Skydd även vid borttappade kontanter och hjälp med låsbyte i Allrisk Extra
I Hemförsäkring stor, som är Lärarförsäkringars mest omfattande hemförsäkring, ingår den ännu utförligare Allrisk Extra. Den innehåller ett skydd upp till 80 000 kr. Förutom skyddet vid plötslig och oförutsedd händelse så ersätts exempelvis även borttappade kontanter upp till 3 000 kr. Allrisk Extra ger också ersättning för låsbyte vid förlust av nyckel. Du slipper dessutom åldersavdrag för hemelektronik som är yngre än fyra år. Att tänka på är att åldersavdraget dock inte gäller kamera, mobil eller bärbar musikspelare. Självrisken för Hemförsäkring stor är 750 kr istället för 1 500 kr i Lärarförsäkringars övriga hemförsäkringar.

Hur du tecknar Allrisk och Allrisk Extra
Allrisk kan inte tecknas som ett separat tillägg utan ingår i Lärarförsäkringars Hemförsäkring Mellan. Den mer omfattande Allrisk Extra ingår i Lärarförsäkringars Hemförsäkring stor. Har du redan vår största hemförsäkring har du alltså vårt mest omfattade skydd redan idag. Har du inte Hemförsäkring Mellan eller Stor kan du räkna ut här vad det skulle kosta dig per månad. Du kan givetvis också ringa vår kundservice för att få en prisuppgift på 0771-21 09 09 (måndag-fredag, 8-17).

» Kommentera

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.

Hjälp med pensionen

Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Boka tid med våra rådgivare.

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Så gäller hemförsäkringens reseskydd på semesterresan


Våren är här och även sommaren kryper långsamt närmare. För den som planerar att resa bort under perioden kan det vara bra att känna till vad hemförsäkringens reseskydd omfattar om något skulle inträffa när du är på resa.

Om du har en hemförsäkring hos Lärarförsäkringar så har du, oavsett vilken hemförsäkring du tecknat, ett grundläggande skydd som gäller under resan. Reseskyddet gäller under resans 45 första dagar oavsett vart i världen du reser. Stöld av och vissa andra skador på resgods ingår dessutom. Även ansvars-, överfalls- och rättsskyddet som finns i hemförsäkringen när du är på hemmaplan följer med dig på resan. Om någon av de som är försäkrade via din hemförsäkring blir akut sjuka eller råkar ut för olycksfall under resan betalas kostnader för exempelvis läkarvård, hemtransport, sjukhusvård och mediciner.

Vid sjukdom ersätts kostnader för vård i längst 60 dagar, vid olycksfall i längst 3 år. Kan du på grund av sjukdom eller olycksfall inte återvända till hemorten i Sverige på det sätt som planerats, ersätts nödvändiga och skäliga merkostnader för hemresa. Om ett olycksfall leder till invaliditet eller dödsfall lämnas också ersättning.

Andra kostnader som du kan få ersättning för är outnyttjad resekostnad, merkostnader för kost, logi och hemresa och förseningar. Vissa undantag finns dock. Bland annat ersätts inte kostnader efter 28:e graviditetsveckan, vistelse på hälsocenter och liknande, eller kostnader som du kan få ersatta från annat håll. Om du reser när du är sjuk så tänk på att kostnader som beror på sjukdom eller vårdbehov som fanns före avresa inte ersätts.

Om du har en Hemförsäkring Mellan
Förutom det reseskydd som ingår i Hemförsäkring Bas så ingår även en allriskförsäkring som följer med dig på resan och ger ersättning om du t.ex. tappar kameran i marken.

Om du har en Hemförsäkring Stor
Förutom halverad självrisk och alla de saker som ingår i Bas och Mellan så innehåller Hemförsäkring Stor en så kallad Resklar. Resklar gäller för ett obegränsat antal resor i hela världen under de första 45 resdagarna och innebär:

Avbeställningsskyddet lämnar ersättning om du måste avbeställa resan på grund av till exempel olycksfall eller akut sjukdom. Vissa begränsningar finns, bland annat för sjukdom som inte är akut.

Ersättningsresa innebär att du får kostnader för själva resan ersatta om du är sjuk under mer än halva den planerade restiden. Högsta ersättning är 40 000 kronor per person och skadetillfälle.

• Om du hyr en bil utomlands och en skada inträffar kan ersättning lämnas för självrisken med upp till 10 000 kronor.

• Om du inte kan använda skid-, golf eller dykutrustning som du har med dig på resan på grund av försening, stöld eller skadegörelse kan du få ersättning med 500 kronor per person och dag för att hyra likvärdig utrustning, max 2 000 kronor per person.

• Om du inte kan utnyttja en aktivitet på resan, exempelvis en kursavgift eller greenfee, på grund av sjukdom eller olycksfall lämnas ersättning i dagsandelar av resans pris.

• Om det allmänna färdmedel du ska resa med blir försenat lämnas ersättning med 600 kronor efter sex timmars försening, sedan med ytterligare 600 kronor för var sjätte timme, max 5 000 kronor per person.

• Om du på grund av sjukdom eller olycksfall inte kan utnyttja evenemangsbiljetter till t ex konsert-, teater – eller idrottsbiljett kan ersättning lämnas med biljettkostnaden om den överstiger 300 kronor, högsta ersättning är 5 000 kronor per försäkring.

När du reser bort
När du tillfälligt vistas i ett annat EU/EES-land eller Schweiz har du rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet. För att få det behöver du ett europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort). EU-kortet kan du beställa direkt via länken. För dig som har hemförsäkring hos Lärarförsäkringar så bör du även ta med ett resebevis. Det kan du öppna och skriva ut direkt via den här länken. När du skrivit ut resebeviset är det bara att fylla i ditt personnummer för att det ska vara giltigt.

Om du saknar hemförsäkring eller vill uppgradera din nuvarande
Du kan teckna hemförsäkring direkt på Lärarförsäkringars hemsida eller genom att ringa vår kundservice på 0771-21 09 09 som har öppet klockan 8-17, måndag-fredag. Klicka här för att räkna ut ditt pris på hemförsäkring direkt.

» Kommentera

Aktuella föreläsningar

På våra kostnadsfria föreläsningar lär vi dig mer om pension, sparande och försäkringar.

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Hur du väljer rätt livförsäkringsbelopp


En livförsäkring skaffar du inte i första hand för din egen skull utan för dina närmaste, de som behöver dig mest. Den kan till exempel göra det möjligt för din familj att bo kvar i huset eller lägenheten om du skulle avlida. Lever du tillsammans med någon är det viktigt att ni har varsin livförsäkring så att ni skyddar varandra, eventuella barn och den gemensamma ekonomin. Därför kan du även medförsäkra eventuell make/maka och sambo.

Du väljer själv en ersättningsnivå som passar din livssituation. Från 300 000 som är grundbeloppet, till 2 miljoner kronor. Men hur tänker man för att välja en ersättningsnivå, alltså ett livförsäkringsbelopp, som passar ens livssituation? Vi har pratat med en av Lärarförsäkringars experter på området, vår pensionsrådgivare Christian Olsson.

Om man inte har en livförsäkring idag, men vill teckna en, hur kan man tänka för att välja rätt belopp?
– Ett vanligt upplägg är att man har en varsin livförsäkring där man täcker upp för sin andel av familjens lån, vanligtvis hälften var. Dock så får man också tänka på att om en av de försäkrade tjänar mer, så ta med även det i beräkningen. Man täcker då upp för att större delen av lånet kan lösas om den högavlönade går bort. Exempelvis kanske man kan ha en livförsäkring för den högre avlönade på 60 procent av lånets storlek, säger Christian.

Vad mer än lån kan vara bra att ta med i beräkningen för att välja rätt livförsäkringsbelopp?
– Många räknar in efterlevandepension som ett skydd som går in om något händer. Så är det ju också, men även om den faller ut så täcker det kanske inte inkomstbortfallet efter den avlidne. Man måste ta höjd för att en familj med exempelvis två vuxna och två barn helt plötsligt kan bli utan en av inkomsterna. Man bör därför täcka upp till exempel ytterligare en skattad årslön. Tjänar ena parten exempelvis 25 000 kronor efter skatt varje månad, så kan man förslagsvis tänka att man lägger på 12 månadslöner, alltså 300 000 kronor på den personens livförsäkring, menar Christian.

Något mer som är bra att tänka på?
– Juridiken, den går hand i hand med detta. Behövs äktenskapsförord eller ett samboavtal? Finns det särkullbarn? I så fall är det viktigt att se över sina avtal. Hjälp finns att få via vår samarbetspartner Stance. Avtalet vi kan erbjuda med dem är klockrent. Istället för normala priset (990-1490 kronor) så betalar medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 500 kronor för ett distansavtal. Ett exempel är sambos med varsitt särkullbarn. Det kan bli väldigt krångligt om en går bort. Man vill inte hamna i situationen att behöva flytta för att man missat att skriva ett av avtalen, avslutar Christian.

Lärarförsäkringars livförsäkring
Livförsäkringen betalas ut till dina anhöriga om du avlider. Storleken på ersättningen beror på om du tecknat något tillval och hur gammal du är. Utan tillval är ersättningen 300 000 kronor. Med tillval kan ersättningen bli upp till 2 miljoner kronor. Försäkringsbeloppet minskar från och med 55 års ålder, men blir aldrig lägre än hälften av det ursprungliga dödsfallskapitalet. Har du barn under 20 år minskar inte beloppet.

Om du är under 42 år: Teckna livförsäkring utan hälsodeklaration t.om. 31 mars
Du som inte redan har en livförsäkring kan teckna livförsäkring för både dig själv och eventuell medförsäkrad (make/maka/sambo/registrerad partner) så länge ni är fullt arbetsföra* (klicka på teckna-länken för att läsa definition) samt under 42 år. Sista datum för att teckna livförsäkring under kampanjen är 31 mars 2017. Klicka här för att läsa mer och teckna.

Läs mer om Lärarförsäkringars livförsäkring
Mer om Lärarförsäkringars samarbete med juristbyrån Stance

» Kommentera

Studerandeförsäkring

Vi har tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare.

Ska du ut och resa?

Läs mer om vad du bör tänka på inför resan. Och ladda ner ditt resebevis direkt från webben.

Testa vår försäkringsguide

Ta reda på vilka försäkringar som just du behöver.